Wijk Onderneming Nieuwland

WON – Wijk Onderneming Nieuwland

 

 

Ontwikkeling

In Nieuwland wordt al jaren samen met verschillende partijen hard gewerkt aan vernieuwing en verbetering van de wijk. Woonplus, de gemeente Schiedam, maatschappelijke instellingen en vele vrijwilligers en bewonersorganisaties zijn samen in Nieuwland actief op fysiek, economisch en sociaal terrein. Het Wijkactieprogramma (WAP) is hiervoor de belangrijkste leidraad. We hebben al veel resultaten geboekt, vooral ook dankzij de inzet van de vele actieve bewoners in de wijk. Nieuwland stijgt dan ook op de leefbaarheidsmonitor en er zijn tal van initiatieven die de wijk en de buurten versterken. Het WAP loopt nog een aantal jaren door. Intussen is er echter wel een nieuwe werkelijkheid opgetreden van hoe partijen met elkaar kunnen en willen samenwerken. En is er een vraag naar hoe dit in de toekomst duurzaam vormgegeven kan worden.

 

Beweging

Door wijziging van politieke inzichten en beleid verandert in 2013 de wijken aanpak. De vraag is hoe nu verder. Decentralisering van de WMO en de toekomstige Participatiemaatschappij hebben grote invloed op de wijken. Integraal samenwerken, het succes van Nieuwland, wordt los gelaten. Kijken naar de toekomst van Nieuwland moet er een nieuwe beweging in gang gezet worden.  Geen blauwdruk, spoorboekje of project maar beweging van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.

Daarbij willen we 3 dingen realiseren; 1. Continuïteit, 2. Structuur, 3. Realistische verdienmodellen.  Hiervoor zijn we in Nieuwland een model aan het ontwikkelen, die uitgaat van de volgende 3 processen:  1. Bewoners in hun eigen kwaliteit zetten  2. die kwaliteit voor zichzelf in te zetten voor werk of vrijwilligerswerk. 3. die kwaliteit weer in te zetten voor Nieuwland.

Het gaat ons niet om onderdelen van de wijk (bv. de wijkcentra) te organiseren, dat zou in andere wijken voldoende kunnen zijn maar in Nieuwland niet, daarvoor komt de wijk uit een te diep dal.

Het lukt alleen als we alle organisaties en projecten in de wijk kunnen verbinden en daar is organisatie en structuur voor nodig. Het is een cirkel van inactief naar actief, van los naar verbonden en van afhankelijk naar onafhankelijk. Het is beweging met het als sleutelwoorden: vertrouwen en kracht, die vanuit de bewoners/burgers moet komen.

 

1. Duurzaam én flexibel

Bij burgerparticipatie gaat het erom of je in staat bent mensen te boeien en te binden. Al heel wat jaren lukt het ons in Nieuwland goed om met een hele grote groep vrijwilligers en professionals te werken aan de ontwikkeling van de wijk. De uitdaging is om dit in de toekomst ook duurzaam vorm te geven, zodat resultaten kunnen worden geboekt en continuïteit is gewaarborgd. En om tegelijk flexibel te zijn bij de invulling. Vrijwilligers zijn immers niet (meer) voor alles te porren op elk tijdstip. De wijze waarop mensen zich inzetten, waarop zij informatie uitwisselen, waarop zij elkaar ontmoeten en waarop zij georganiseerd zijn verschilt per onderwerp en activiteit. Het is daarbij wel van belang dat de ambitie en richting van al die verschillende actieve bewoners ongeveer in lijn ligt met de gemeenschappelijke ambitie van de wijk Nieuwland. Dat vraagt om verbinding van activiteiten op een iets abstracter niveau. Voor de ontwikkeling van Nieuwland is het essentieel dat er ruimte is en blijft voor beide: zowel flexibele inzet en kortlopende, projectmatige activiteiten als plannen, regie en ondersteuning voor de duurzame inbedding hiervan in de strategie voor de wijk.

 

2. Verbinding is het sleutelwoord

Nieuwland is erin geslaagd om een groot netwerk te creëren van actieve bewoners en ook van bewoners die graag deelnemen aan allerlei activiteiten. Er wordt continu gezocht naar verbinding tussen alle bewoners van Nieuwland en ook alle betrokken partijen binnen Nieuwland. Dat doen wij over culturen heen, met projecten die aansluiten bij de wensen en behoefte van de bewoners van de wijk. De theorie spreekt tegenwoordig over een horizontale netwerksamenleving. Nu is het de uitdaging om niet alle initiatieven alleen maar naast elkaar te laten bestaan, maar vooral ook elkaar te laten versterken, te helpen en ondersteunen. Daarom zijn we in Nieuwland op zoek naar een nieuwe overkoepelende samenwerkingsvorm binnen de wijk die de afzonderlijke projecten en initiatieven kan ontzorgen. We laten de kracht van mensen waar deze hoort en actieve bewoners kunnen doen waar zij goed in zijn. De wijze waarop deze samenwerking vorm krijgt, wordt momenteel nader onderzocht. Maar dat hier grote behoefte aan is en dat het de wijk veel nieuwe energie en kracht kan opleveren, daar zijn wij van overtuigd. Verbinden waar het kan en in eigen kracht laten waar nodig. Ook dan geef je optimaal invulling aan de uitdaging om zowel duurzaam als flexibel te opereren in de wijk.

 

3. Wijkeconomie in breed perspectief

Er zijn veel manieren om geld te verdienen in de wijk of geld te houden in de wijk. Wij willen ondernemers, jongeren, uitkeringsgerechtigden en ieder ander die iets wil en kan bijdragen graag een kans geven. Door wijkeconomie in breed perspectief te zien, hebben we met elkaar een heel aantal kansen benoemd. Onderhoud en beheer van bepaalde activiteiten kunnen we bijvoorbeeld prima voor en door de wijk organiseren. Crowdfunding en coachingsprojecten zijn manieren om projecten en ondernemers te stimuleren, voor en door de wijk. Met leerwerktrajecten en ‘interne’ stages kunnen we jongeren op weg helpen. We zoeken talenten en ideeën in de wijk, om zo de ontwikkeling van Nieuwland en haar bewoners te stimuleren. 

 

4. Burgerparticipatie én overheidsparticipatie

Overheidsparticipatie en participatie van andere (maatschappelijke) organisaties is nodig om de opgaande lijn in Nieuwland vast te houden. Zo is er blijvend behoefte aan een vorm van professionele ondersteuning om de regie en richting in het oog te houden. En soms om activiteiten te helpen organiseren. Er is ook blijvend behoefte aan plekken om elkaar te ontmoeten voor grotere en kleinere groepen. Graag willen wij de huidige constructieve samenwerking met de gemeente Schiedam en Woonplus Schiedam voortzetten, waarbij wij elkaar waarderen en respecteren om ieders rol en inbreng. En waarbij wij ook weten wat de grenzen aan de mogelijkheden zijn. Dat geldt voor de professionele partijen en dat geldt ook voor de vrijwillige inzet van bewoners. Samen werken aan Nieuwland betekent inbreng en inzet van tijd en middelen van alle betrokkenen.

 

De Wijk Onderneming Nieuwland opereert als een grote broer of zus voor bewoners en projecten in de wijk. Zodra de vraag er is, kan men terecht bij de wijkonderneming. De Wijk Onderneming Nieuwland werkt integraal samen, met alle partijen die in de wijk actief zijn. Op de langere termijn werkt de wijkonderneming aan de toekomst van Nieuwland.

 

De Stichting Wijk Onderneming Nieuwland is opgericht op 20 februari 2015

Inschrijving nr. Kamer van koophandel: 62707507

De stichting Wijk Onderneming Nieuwland heeft een aanvraag indiend voor een ANBI status.

 

Bestuursleden:

Liesbeth Schoel (voorzitter, bewoner)

Necla Yerlikaya (vice-voorzitter, bewoner)

Ton Claassens (bestuurslid)

 

Ondersteuner

Jeffrey Davidsz (WAP manager Nieuwland, Woonplus Schiedam)

 

Ambassadeurs

Roland de Vreede (Gemeente Schiedam)

Joop de Beer (voorzitter bewonersvereniging Wonen en Leven, bewoner)

Riet Putters (bewoner)

Ad Willemen (vrijwilliger)

Tot nu toe aangesloten projecten

Nieuwland Helpt

Communicatiebureau Nieuwland

Promotieteam Nieuwland

Nieuwland Festival

De Kansenfabriek Nieuwland

Jongerenraad Nieuwland (NJR)

Leenbank Nieuwland

Kleurrijk Nieuwland

 

Adres

Minister Donkerstraat 11, 3119 RE Schiedam

Nieuwe Damlaan 646, 3100 AA Schiedam

 

E-mail:

info@nieuwland-schiedam.nl

 

Pagina nieuws

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie Nieuwland Schiedam

Beste bewoner, netwerkpartner en belangstellende,

 

Het jaar 2016 ligt bijna achter ons, een jaar van verdere opbouw van de wijk Nieuwland. Wederom is er door alle partijen hard gewerkt in de wijk. We maken ons op voor de laatste jaar van het Wijk Actie Programma in 2017. Gelukkig is er nog veel energie in de wijk, energie om door te gaan en hopelijk kunnen we de samenwerking nog beter bestendigen. Er staat voor 2017 veel op het programma en daarbij hebben wij uw steun en inzet hard nodig.

 

Wij willen u graag uitnodigen voor de Nieuwjaarsreceptie van Nieuwland.

 

Donderdag 12 januari 2017, van 17:30-19:30 uur in het Wijkcentrum Dreesplein.

 

Op de Nieuwjaarsreceptie gaan we de energie vinden die we nodig hebben voor 2017.

Wij kunnen niet iedereen op deze manier bereiken, geeft u dit bericht dus gerust door.

 

Mocht u niet kunnen komen dan wensen wij u en uw familie, een gezond en gelukkig 2017,

 

 

 

 


Lees meer »

Wat mij betreft een geslaagde nieuwjaarsreceptie

Door Gihan Kasturiarachchi, 20-1-2016

Het was weer zover, aan het eind van de middag vond op donderdag 14-1  de Nieuwjaars receptie van de wijk Nieuwland plaats in het voormalige hotel en restaurant Rijnmond.

Er kwamen veel bewoners uit de wijk, vele ambtenaren van gemeente en van Woonplus naar de receptie.

Het was heel erg gezellig.

Er werd gezegd welke nieuwe plannen zij hebben voor de wijk Nieuwland in 2016.

Over een aantal plannen werd ook gesproken.

 


Lees meer »

Gezellige Nieuwjaarsreceptie afgelopen donderdag

Door Jeffrey Davidsz, 18-1-2016

 

De Nieuwjaarsreceptie in Nieuwland was zeer geslaagd, dit jaar werd de Nieuwjaarsrectie voor het eerst weer georganiseerd in het voormalige Rijnmond Hotel aan het Nieuwlandplein.

 

Vele Nieuwlanders en netwerkpartners waren ondanks het slechte weer naar deze locatie gekomen. Het werd dan ook een gezellige avond door de grote opkomst.

 

Wethouder Mario Stam en directeur bestuurder Bob Venhuizen (zie meer) spraken de aanwezigen toe en wensten alle Nieuwlanders een gezond en gelukkig 2016.

Ook burgemeester C. Lamers was op de receptie in Nieuwland aanwezig.

 

De avond werd muziek kaal omlijst door Bob van Vliet die met zijn leuk liedjes een gezellige sfeer wist te maken. De avond werd mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers in Nieuwland.

 

Mocht u niet geweest zijn, dan wensen wij u alsnog een gezond en  gelukkig 2016.

Hopelijk bent u er volgend jaar wel bij.

 


Lees meer »

Nieuwland en Oost naar de LBD in Almere

Door Jeffrey Davidsz, 2-12-2015

 

Afgelopen zaterdag 28 november 2015 zijn  bewoners van Nieuwland en  Oost gezamenlijk naar de LBD (Landelijke Bewoners Dag) in Almere gegaan.  De LSA, de landelijke club van actieve bewoners organiseert jaarlijks een bewoners dag.

 

Dit jaar was het thema: Onze toekomst, Onze Agenda. Er waren voor de bewoners diverse workshops waar ze aan mee konden doen, ideeën opdoen door locaties in Almere te bezoeken en

meewerken aan het tot stand komen van de bewoners agenda.

 

De bewonersagenda moet de samenwerking tussen bewoners, overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven bevorderen. Te veel bewonersinitiatieven stranden op de overleg tafel vinden de bewoners.

 

Vol met ideeën en ervaringen gingen de bewoners naar huis, nu kijken hoe we de bewonersagenda ook in Schiedam een plekje kunnen geven.

 


Lees meer »

Burendag Nieuwland 2015

 

Door Jeffrey Davidsz, 29-09-2015

 

Afgelopen zaterdag werd er hard gewerkt op Burendag 2015, het terrein van de Kansenfabriek werd geveegd en het onkruid werd van het voormalige schoolterrein verwijderd.

 

Jong en Oud zetten zich in om het terrein op te knappen. De toegang tot de Kledingbank van Nieuwland zag er daarna een stuk beter uit.

 

Gezamenlijk werd daarna werk gemaakt van het wijkontbijt en onder het genot van een kopje DE koffie, de sponsor van Burendag, werd deze Burendag in Nieuwland afgesloten.

 

Burendag 2015 werd georganiseerd door de Wijk Onderneming Nieuwland en mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds. Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die ons geholpen hebben.

 


Lees meer »

Nieuwe hoofdpagina op de website: WON

De website is uitgebreid met een nieuwe hoofdpagina;

Dit keer: Wijk Onderneming Nieuwland (WON)

 

Je kunt de nieuwe pagina vinden via:

------->------->

http://www.nieuwland-schiedam.nl/won

 

 


Lees meer »

 

Nieuwland in beeld